Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania , wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

 1. Obowiązek szkolny:
  • rekrutacja
  • ewidencja uczniów
  • arkusze ocen i dzienniki
 2. Sprawy administracyjne:
  • wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wydawanie duplikatów,
  • zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły/,
 3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
  • wnioski do Sądu Rodzinnego,
  • skierowania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 4. Sprawy kadrowe:
  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 5. Sprawozdawczość:
  • raporty,
  • sprawozdania,
 6. Archiwum:
  • akta osobowe pracowników,
  • arkusze ocen
  • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
  • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
  • protokoły Rady Rodziców,
  • księga zarządzeń dyrektora szkoły,

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:

PROCEDURA ZAPISU ORAZ WYPISU UCZNIA

Rodzic lub opiekun prawny powinien dokonać formalności osobiście w sekretariacie szkoły (niezbędny jest dowód osobisty):

ZAPIS UCZNIA DO SZKOŁY:

Uwaga w pierwszej kolejności zapisywane są dzieci z obwodu szkoły.

WYPIS UCZNIA ZE SZKOŁY

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 287